SEM Sikkerhet AS er ett kompetanse senter for sikring av mennesker på eller ved vei.


Vi er godkjent for kursvirksomhet i kurs 1,2 og 3 i arbeidsvarsling. Godkjent av Statens Vegvesen.

Hvem må ha kurs i arbeidsvarsling?

Vegtrafikkloven sier at alle som skal arbeide på eller ved offentlig veg skal ha en trygg og sikker
arbeidsplass. For å ivareta denne sikkerhet har vegdirektoratet gjennom håndbok N301 i Arbeidsvarsling fastsatt krav til opplæring.
Alle skal ha gjennomgått en godkjent opplæring som er følgende:
Arbeidsvarslingskurs 1: 6 timer for alle som skal arbeide på eller ved offentlig veg.
Arbeidsvarslingskurs 2: 12 timer for de personer i bedriftene som skal være ansvarshavende for
arbeidsvarsling i bedriften.
Arbeidsvarslingskurs 3: 1 – 3 timer. For de som skal dirigere trafikken mere enn noen øyeblikk.
Stanse en trafikkstrøm for å slippe en annen frem.

 

Kurs 1 (6 timer)

Sikkerhets kurs for alle som arbeider på eller ved offentlig vei

1. Formål med opplæringen

Gi deltakerne grunnleggende kunnskap og forståelse for egen og andres sikkerhet ved arbeid på eller ved veg, og de hensyn som sak tas. De skal videre ha kunnskap om de formelle prosedyrer som skal følges før arbeidet igangsettes
og under arbeidets gang.

2. Målgruppe og oppnådd kompetanse

Ansatte hos entreprenører og andre arbeidsgivere med arbeids-oppgaver som jevnlig medfører opphold på steder hvor det kreves godkjent arbeidsvarslingsplan. De som har bestått kurs 1 kan ha stedlig ansvar for å føre tilsyn med
varsling og sikring på enkle arbeidssteder. Det forutsettes da at arbeidsgiver har en ansvarlig med kurs type 2. De som har kurs type 1 trenger ikke kurs type 0. NB! For de som har kurs 1 før 2011 kan nå ikke lenger ha det
stedlige ansvaret.

3. Krav til kursholder

Gi deltakerne grunnleggende kunnskap og forståelse for egen og andres sikkerhet ved arbeid på eller ved veg, og de hensyn som sak tas. De skal videre ha kunnskap om de formelle prosedyrer som skal følges før arbeidet igangsettes
og under arbeidets gang.

4. Arbeidsmåter

Opplæringen skal skje i form av klasseromsundervisning. I spesielle tilfeller kan kurset ha fokus på den spesielle typen arbeid deltakerne vil utføre. Opplæringen skal inneholde eller avsluttes med en kort test som viser om
innholdet er forstått. Dette kan også inngå som del av gruppeoppgaver der det er formålstjenlig.

 

Kurs 2 (12 timer)

Sikkerhets kurs for ansvarshavende for arbeidsvarsling i bedriften

1. Formål med opplæringen

Formålet med opplæringen er å gi deltakerne den teoretiske platt-formen som anses nødvendig for å kunne fylle sin rolle som ansvarshavende på en betryggende måte.

2. Målgruppe og kompetanse

Ansatte som skal fylle rollen som ansvarshavende for arbeids-varsling. Det kreves minimum 1 års praktisk erfaring med arbeid på veg. Kandidaten bør beherske norsk skriftlig og muntlig. Kandidater med lese- og skrivevansker kan
gjennomføre eksamen muntlig. Ved større veganlegg kan skiltmyndighet kreve at stedsansvarlig har kurs type 2 i stedet for bare kurs type 1.

3. Krav til kursholder

Ansvarlig kursholder skal ha gyldig godkjenning fra Statens vegvesen Vegdirektoratet.

4. Arbeidsmåter

Opplæringen skal skje i form av klasseromsundervisning. Opplæringen skal inneholde eller avsluttes med en kort test som viser om innholdet er forstått. Dette kan også inngå som del av gruppeoppgaver der det er formålstjenlig.

5. Varighet på sertifiseringen

Varighet på sertifiseringen er 5 år. Dersom testen ikke bestås, skal nytt komplett kurs med eksamen gjennomføres.

6. Re-sertifisering

Re-sertifisering gjøres ved gjennomgang av nytt fullstendig kurs 2innen 5 år.

 

Kurs 3 (1-3 timer)

Manuell trafikkdirigering

1. Formål med opplæringen

Målet med opplæringen er å gi deltakerne grunnleggende kjennskap til de krav skiltmyndigheten setter til de som skal utføre manuell trafikkdirigering på riks- og fylkesveger. Deltakerne skal etter gjennomgått kurs ha kjennskap
til hvordan manuell trafikkdirigering skal utføres i praksis, de faremomenter som en trafikkdirigent utsettes for, og hvordan vedkommende best skal beskytte seg under utførelsen av arbeidet.

2. Målgruppe og kompetanse

Målgruppen for kurs 3 er personell som skal utføre manuell trafikkdirigering på riks- eller fylkesveg. Det kreves gjennomgått og bestått prøve for kurs 1, samt gyldig førerkort i klasse B. Krav om førerkort kan fravikes dersom
opplæringen skjer som del av annen relevant opplæring, men kompetansebevis skal da ikke utstedes før kandidaten har slikt førerkort. Kandidaten skal beherske norsk muntlig.

3. Krav til kursholder

Ansvarlig kursholder skal ha gyldig godkjenning fra Statens vegvesen Vegdirektoratet.

4. Arbeidsmåter

Opplæringen skal skje i form av klasseromsundervisning etterfulgt av praktisk prøve. Denne skal foregå ute på trafikkert veg, og må skje i henhold til en godkjent arbeidsvarslingsplan.

5. Varighet på sertifiseringen

Varighet på sertifiseringen er 5 år. Dersom testen ikke bestås, skal nytt komplett kurs gjennomføres.

6. Re-sertifisering

Re-sertifisering gjøres ved gjennomgang av nytt fullstendig kurs 3, inklusive praktisk prøve, innen 5 år.


Bilder fra Kurs